Kazakhstan

34, Adyrbekov Str, 160011 Shymkent

+7 7252 54 56 72

+7 771 616 32 85

office@eurasialegal.kz

Kazakhstan

15/3, 42, Timiryazev Str, Almaty

+ 7 727 317 31 35

+ 7 701 278 20 95

office@eurasialegal.kz

Kyrgyzstan

11, Kalyk Akiev Str, Bishkek

+996 552 050 856

+996 708 050 856

office@eurasialegal.kz

Uzbekistan

38, Mirzo Ulukbek district,

Mirzo Ulukbek Str, Tashkent

+998 71 262-81-88

+998 97 450 30 22

office@eurasialegal.kz